Mediacje i wsparcie prawne

Mediacje są dobrowolną metodą poszukiwania rozwiązania sporu między stronami przy udziale bezstronnego mediatora. Dzięki tej formie można dojść do porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla każdej ze stron, często bez konieczności stresowania się wizytami w sądzie.  

Mediacje dają szansę na szybkie i relatywnie tanie rozwiązanie konfliktu. Pozwala także zachować stronom dobre relacje oraz sprzyja wzajemnemu zrozumieniu i obniżeniu negatywnych emocji

Wypracowana ugoda może być zatwierdzona przez sąd, a także może być użyta w trakcie postępowania sądowego

Porozumienia wypracowane w czasie mediacji mają szczególne znacznie w sytuacji rozstań partnerów lub rozwodów, kiedy w rodzinie jest dziecko.

Dzięki mediacji strony mogą samodzielnie dojść do porozumienia w tych aspektach przy pomocy mediatora, który będzie dla stron wsparciem i pokieruje w odpowiednim kierunku proces porozumienia między rodzicami. W szczególności, że czas oczekiwania na rozwód może potrwać nawet kilka miesięcy, przy założeniu że ktoś nie będzie chciał się odwoływać od orzeczenia rozwodowego do sądu drugiej instancji. Co za tym idzie często potrzebujemy rozwiązań już teraz, które w sytuacji trudnych emocji ułatwią nam funkcjonowanie oraz wzajemne relacje.

Dodatkowo, mediacje zdejmują z nas konieczność często mocno stresującego obowiązku pojawienia się w sądzie i rozstrzygania osobistych spraw przez inną osobą, tj. sędziego.

Istotne jest, że mediacja może być prowadzona przed wszczęciem postępowania sądowego, ale również w jego trakcie na mocy odpowiedniego postanowienia sądowego. Ugoda zawarta przed mediatorem po zatwierdzeniu przez sąd ma moc ugody sądowej. Jej mocy jest zatem identyczna jak w przypadku wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie. Jeżeli ugodzie zawartej przed mediatorem nadano klauzulę wykonalności stanowi ona tytuł wykonawczy, a co za tym idzie może być podstawą do egzekwowania roszczeń w postępowaniu egzekucyjnym.

 
Mediacje: rodzinne, cywilne, karne

Przedmiotem mediacji mogą być wszystkie sprawy, w których dopuszczalne jest przez prawo zawarcie ugody.
Dzięki mediacji strony mogą samodzielnie dojść do porozumienia w tych aspektach, których dotyka spór i brak kompromisu przy pomocy mediatora, który będzie dla stron wsparciem i pokieruje w odpowiednim kierunku, aby proces był efektywny, skuteczny i odbywał się w atmosferze bezpieczeństwa, zrozumienia i empatii.

Wsparcie prawne: rodzinne, cywilne, karne

Wsparcia prawne cywilne: sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, dział spadku, podział majątku wspólnego i innych w których dopuszczalne zawarcie jest ugody. Wsparcie prawne karne: kradzieże, przywłaszczenie mienia, pobicia, zniszczenie mienia, zniesławienie, naruszenie nietykalności cielesnej.
Wsparcie prawne rodzinne: władza rodzicielska, opieka nad dziećmi, kontakty z dziećmi oraz alimenty.

Trening pracy nad kompromisem

Spotkania mające na celu wypracowanie skutecznych metod radzenia sobie z trudnościami w komunikacji w relacji.

Wsparcie prawne na etapie poszukiwań dalszych rozwiązań prawnych przez Kancelarie Adwokackie
Terapia dorosłych

Relacje

Terapia dorosłych

Kryzysy i traumy

Terapia dorosłych

Choroby i zaburzenia

Treningi, sesje relaksacyjne

Podnoszenie jakości życia

Konsultacje, reprezentowanie

Mediacje i wsparcie prawne

Mission: me

Wsparcie przedsiębiorstw w biznesie

Porozmawiaj ze specjalistą,
aby zaplanować konsultację.

Możesz skorzystać ze zdalnej (via skype) konsultacji mediacyjnej,  prawnej lub umówić się na tradycyjne spotkanie we Wrocławiu.