Regulamin serwisu

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki świadczenia usług przez me4health Edyta Zawodna (ul. Wł. Czaplińskiego 39, 54-703 Wrocław, NIP: 8371641513, REGON: 140149759) na rzecz osób fizycznych za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się pod adresem me4health.pl (dalej jako “Witryna”).

 2. Usługodawca za pomocą “Witryny”  świadczy usługi polegające na tym, że klienci mogą dokonywać rezerwacji konsultacji prowadzonych przez  Usługodawcę z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

 3. Usługodawca udziela konsultacji psychologicznych, jak również prowadzi psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT) oraz w nurcie trzeciej fali.

 4. Usługodawca jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP; numer ewidencyjny WOT3103) oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

 5. Usługodawcę w wykonywaniu zawodu psychologa obowiązuje Kodeks Etyczny Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: http://www.ptp.org.pl/teksty/NOWY_KODEKS_PTP.pdf

 6. Regulamin  jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.344 z późn. zm.).

 7. Klientem  jest osoba fizyczna, która korzysta lub zamierza skorzystać z usług ”Witryny” (dalej jako „klient’’).

 

§ 2. Warunki świadczenia usług

 1. ”Witryna” stanowi narzędzie do rezerwacji on-line konsultacji świadczonych drogą elektroniczną w formie telefonicznej konsultacji oraz wideo konsultacji (dalej jako „E-wizyta’’).

 2. Konsultacji udzielają specjaliści zatrudnieni lub współpracujący z działalnością prowadzoną przez Usługodawcę.

 3. Świadczenie Usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne.

 4. Klient zobowiązuje się korzystać z Witryny na zasadach określonych w treści Regulaminu.

 5. W celu  korzystania z Witryny klient powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do sieci Internet.

 6. Witryna udostępnia klientowi możliwość rezerwacji E-wizyt.

 7. Przeglądanie Witryny jest nieodpłatne. Jeżeli klient chce dokonać rezerwacji i zakupu E-wizyty, powinien uiścić płatność za wybraną przez siebie usługę zgodnie z  obowiązującym cennikiem. Klient będzie poinformowany  o całkowitym koszcie przed dokonaniem zakupu.

 8. Dokonując rezerwacji, klient podaje następujące dane osobowe:

  • imię,

  • nazwisko,

  • adres e-mail,

  • numer telefonu.

 9. Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i dokonać jego akceptacji przed dokonaniem rezerwacji.

 10. Po dokonaniu rezerwacji, klient otrzyma – na podany przez siebie adres poczty elektronicznej – e-mail potwierdzający rezerwację.

 11. Usługodawca może przesyłać na podany przez klienta adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu krótkie wiadomości o charakterze technicznym dotyczące dokonanych rezerwacji.  Komunikaty te nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 3. Zakup i rezerwacja E-wizyty

 1. Klient może dokonać zakupu E-wizyty zgodnie z cennikiem znajdującym się w zakładce “Cennik” w Witrynie.

 2. Ceny za E-wizyty określone są w złotych polskich.

 3. Warunkiem rezerwacji E-wizyty jest jej jednoczesne opłacenie. Płatność jest warunkiem koniecznym do dokonania zakupu E-wizyty (w tym jej rezerwacji) przez klienta.

 4. Klient dokonując zakupu E-wizyty za pomocą Witryny , dokonuje również rezerwacji wybranego przez siebie terminu  E-wizyty ( daty i godziny), wyboru specjalisty oraz czasu jej trwania. Zakup oraz rezerwacja szczegółów zamówienia usługi zostaje potwierdzona przez klienta przez kliknięcie przycisku ,,Potwierdź rezerwację i zapłać’’.

 5. Klient dokonuje płatności z góry za pośrednictwem serwisu płatności paynow.

 6. Po skutecznym dokonaniu płatności za E-wizytę i zaksięgowaniu środków przez Usługodawcę, klient otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą zakup w tym rezerwację wybranego przez siebie terminu E-wizyty .

 7. Usługodawca realizuje usługę w języku polskim.

 8. Czas trwania E-wizyty jest określony w Witrynie w zakładce rezerwacji. W przypadku, gdyby klient przerwał E-wizytę przed czasem wyznaczonym na jej zakończenie, pozostały do wykorzystania czas przepada, co oznacza, że klient nie ma prawa do wykorzystania tego czasu w okresie późniejszym.

 9. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A

 10. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

  Mastercard and Visa

   

 11. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§ 4. Wymogi techniczne

 1. E-wizyty realizowane są przy pomocy tradycyjnego połączenia audio (w przypadku telefonicznych konsultacji) lub za pomocą systemu rozmów wideo Skype. 

 2. Wskazane jest podłączenie do sieci Internet, za wyjątkiem, gdy klient wykorzystuje jedynie telefon komórkowy w celu wykonania  konsultacji telefonicznej.

 3. Komputer, z którego korzysta klient, musi być wyposażony w sprawnie działający mikrofon oraz kamerę .  Klient powinien zadbać o posiadanie odpowiedniego oprogramowania oraz łącza internetowego o wystarczającej do rozmowy szybkości.

 

§ 5. Zmiana terminu E-wizyty

 1. Klient może dokonywać modyfikacji terminu zakupionej E-wizyty najpóźniej na 24 godziny przed aktualnym terminem jej wykonania. Zmiany terminu można dokonać telefonicznie dzwoniąc na numer kontaktowy podany w serwisie w zakładce “Kontakt” . W przypadku, gdy klient zmieni termin E-wizyty w czasie krótszym niż 24 godziny przed ustalonym jej rozpoczęciem, zobowiązany jest uiścić ponownie opłatę  za rezerwację nowego terminu.

   

 2. W przypadku rezygnacji z opłaconego terminu sesji niepóźnej jak 24 godziny przed  – dokonany zostanie zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. (Konsument, który dokonał rezerwacji wizyty online i ją opłacił, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Jeżeli do 24 godzin przed wizytą poinformuje o rezygnacji – poniesiony koszt zostanie zwrócony; po tym czasie opłata za sesję przepadnie)

§ 6. Reklamacje

 1.  Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, jeżeli usługa jest świadczona niezgodnie z Regulaminem bądź w sposób niezgodny z przepisami prawa.

 2. Reklamacja powinna być złożona za pomocą email na adres: kontakt@me4health.pl

 3. W reklamacji klient powinien podać swoje dane osobowe zapewniające jego identyfikację i kontakt. Ponadto w reklamacji należy podać jej przyczyny i wysuwane żądania.

 4. Reklamacja rozpatrywana jest przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

§ 7. Dane osobowe

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W MYŚL OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH TZW. RODO

 

W związku z wykonaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) me4health Edyta Zawodna  informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

I. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Edyta Zawodna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą me4health Edyta Zawodna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Władysława Czaplińskiego 39,, posiadający nr NIP: 8371641513, REGON: 140149759, zwany dalej „Administratorem”.

 

II. Kategorie danych osobowych

Administrator przetwarza następujące kategorie danych:

 1. Nazwisko i imiona klienta,

 2. Numer ewidencyjny PESEL  lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 3. adres zameldowania na pobyt stały;

 4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania;

 5. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego klienta;

 6. adresy elektroniczne klienta;

 7. numer telefonu klienta;

 8. dane o stanie zdrowia klienta. .

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora, oprócz uzyskanych zgód, jest art. 9 ust. 2 lit h Rozporządzenia tj. „przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej […], diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej […], leczenia lub zarządzania […] usługami opieki zdrowotnej […] na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego […]” oraz art. 6 ust. 1 lit. f  Rozporządzenia tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Cele realizowane przez Administratora w związku z powyższym to:

 1. Rejestracja klientów;

 2. Świadczenie usług psychoterapii i konsultacji psychologicznych;

 3. Rozliczanie świadczonych usług;

 4. Udostępnianie danych psychologicznych;

 5. Archiwizacja;

 6. Marketing oferowanych przez siebie usług;

 7. Statystycznych

 8. Badań naukowych.

IV. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

Administrator będzie przechowywał dane osobowe klienta:

 • przez okres trwania umowy, a następnie przez czas określony przez przepisy prawa oraz przez okres potrzebny dodochodzenia  roszczeń lub obrony przed  roszczeniami;

 • do chwili wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu – gdy chodzi o promocję i marketing działalności prowadzonej przez Administratora w trakcie trwania umowy, a gdy chodzi o taką działalność po zakończeniu umowy – do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody.  ;

 

V. Profilowanie

Administrator może dokonywać zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych klienta, w tym profilowania.

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Administrator będzie mógł stosować profilowanie w celu marketingu i promocji swoich usług, w szczególności w celu skierowania do klienta spersonalizowanej oferty.

 

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które dotyczą klienta.

 2. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które dotyczą klienta, jeżeli są one nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, klient ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 3. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które dotyczą klienta, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności przewidzianych w art. 17 Rozporządzenia.

 4. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które dotyczą klienta, w przypadkach określonych w art. 18 Rozporządzenia.

 5. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które dotyczą klienta, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, na zasadach określonych w art. 21 Rozporządzenia. W szczególności jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.

 6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zgody klienta lub w celu wykonania umowy, przysługuje mu prawo do przenoszenia danych, co oznacza, że ma on prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące klienta, które dostarczył on Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora. Klient ma także prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 7. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych klienta odbywa się na podstawie udzielonej przez niego zgody, klientowi przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

VII. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednak jest ono warunkiem zawarcia umowy z Usługodawcą, czyli rejestracji i wykupienia E-Wizyty.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem elektronicznym me4health.pl/regulamin w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie  i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się klient.

 2. Usługodawca może wprowadzić zmiany w Regulaminie. Zmiany takie są ogłaszane na stronie Witryny i wchodzą w życie w terminie 14 dni od ich ogłoszenia.

 3. Spory wynikające z realizacji  Regulaminu oraz świadczonych usług psychologicznych Strony rozstrzygną w drodze porozumienia. W razie nieudanej próby takiego porozumienia, pozostaje droga sądowa w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 9 Regulamin kart podarunkowych m4h

I. DEFINICJE
Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

 1. Wydawca – me4health Edyta Zawodna (ul. Wł. Czaplińskiego 39, 54-703 Wrocław, NIP: 8371641513, REGON: 140149759)
 2. Karta podarunkowa – bon towarowy wydany na okaziciela, upoważniający do dokonywania zakupów usług na stronie m4h.pl w zakresie ustalonego limitu kwotowego.
 3. Klient – osoba dokonująca zakupu Karty Podarunkowej.
 4. Użytkownik – każdorazowy posiadacz i okaziciel Karty podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji zgodnie z pkt 2 powyżej.
 5. Usługi – produkty oferowane do sprzedaży na stronie m4h.pl.
 6. Transakcja – operacja dokonana przy użyciu Karty podarunkowej, polegająca na wymianie kwoty dostępnej na Karcie podarunkowej na Usługi oferowane przez Wydawcę.

 

II. NABYCIE I WYDANIE KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Klient ma możliwość zakupu Karty podarunkowej na wybraną kwotę określoną w produkcie.
 2. Karta podarunkowa wydawana jest Klientowi w formie elektronicznej.
 3. Zapłata za Kartę podarunkową może nastąpić według opcji dostępnych przy danym produkcie. Płatność za Kartę podarunkową nie może być dokonana przy użyciu innej Karty podarunkowej.
 4. Przy zakupie Karty podarunkowej nie są uwzględniane żadne rabaty.
 5. Karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.
 6. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części.
 7. Karta podarunkowa nie podlega zwrotom ani wymianie na środki pieniężne.
 8. Wydawca nie wydaje duplikatów Karty podarunkowej.

 

III. TERMIN WAŻNOŚCI I UŻYTKOWANIE KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Karta Podarunkowa może być realizowana wyłącznie na stronie m4h.pl.
 2. W przypadku gdy cena zakupionej przez Użytkownika Usługi  jest wyższa niż kwota środków pieniężnych na Karcie podarunkowej Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny inną formą płatności akceptowalną na stronie sprzedaży (za pomocą dostępnych metod płatniczych)
 3. Karta Podarunkowa jest ważna od momentu jej zakupu przez okres 3 miesięcy i nie wymaga dodatkowej aktywacji przez Użytkownika.
 4. Przy realizacji Karty podarunkowej, gdy wartość otrzymywanej Usługi jest niższa niż aktualna wartość Karty podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania niewykorzystanej części środków zgromadzonych na Karcie podarunkowej w gotówce.
 5. Karta podarunkowa jest kartą na okaziciela i może być przekazana drugiej osobie, która od chwili jej przekazania staje się jej Użytkownikiem.
 6. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty podarunkowej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty podarunkowe, które zostały utracone bądź, które po przekazaniu Użytkownikowi, zostały zniszczone.

 

IV. ZWROT I REKLAMACJA USŁUG NABYTYCH ZA POMOCĄ KARTY PODARUNKOWEJ

 1. W wypadku Usług nabytych przy użyciu Karty podarunkowej Użytkownik ma prawo do reklamacji na zasadach określonych w par. 6 regulaminu ogólnego.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej m4h.pl
 3. Regulamin kart podarunkowych obowiązuje od 06.12.2023 r.